top of page

O Povo de Ṣàngó • Elegun Ṣàngó Koso Ọ́yọ́

Elegun Ṣàngó Sangodele Ibuowo - Elegun Ṣàngó Koso Ọ́yọ́.

Autor:

Tacun Lecy

Ano:

2014

Local:

Salvador, Bahia, Brasil.

bottom of page